Publicaties Vacatures Faillissementsverslagen WHOA Desk


WAB in aantocht

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet zal op 1 januari 2020 in werking treden.

De WAB bevat een pakket maatregelen op het gebied van het arbeidsrecht (o.a. ontslagrecht, transitievergoeding, ketenregeling, payrolling) en sociale zekerheid (differentiatie premieheffing WW naar contractduur). Het pakket maatregelen heeft tot doel het verschil tussen flex en vast op de arbeidsmarkt te verkleinen.

Ook de regels rondom oproepcontracten veranderen per 1 januari 2020. Deze worden strenger. Onder oproepcontracten vallen zowel 0-uren-contracten als min-max-contracten.

In de eerste plaats wordt een oproeptermijn geïntroduceerd van ten minste vier dagen. Als u deze oproeptermijn niet in acht neemt, hoeft de werknemer niet te verschijnen. Als werkgever hoeft u dan geen loon te betalen dus deze wijziging heeft in die zin niet veel om het lijf. Omgekeerd is dat wel het geval: als u als werkgever de oproep binnen vier dagen vóór aanvang van de werkzaamheden intrekt, heeft de oproepkracht recht op loon over de volledige urenomvang van de oproep. 

Door een tweede wijziging zult u als werkgever in actie moet komen als u oproepcontracten hanteert. U krijgt de verplichting om de oproepkracht steeds als het oproepcontract 12 maanden heeft geduurd, binnen een maand een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Die vaste arbeidsomvang moet ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde omvang van de uren in de voorafgaande periode van 12 maanden. Komt u deze verplichting niet na, dan heeft de oproepkracht van rechtswege, dus automatisch op grond van de wet, een loonvordering over die gemiddelde arbeidsomvang. Een dergelijke loonvordering verjaart pas na vijf jaar. Dat betekent dat een oproepkracht na lange tijd met een loonvordering over de gehele voorliggende periode kan komen en daarbij de wettelijke verhoging over het achterstallige loon van 50% kan claimen.

De WAB heeft onmiddellijke werking. Als u oproepcontracten hanteert die per 1 januari 2020 (door)lopen en op die datum langer hebben geduurd dan 12 maanden, dient u uiterlijk 31 januari 2020 een schriftelijk aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen aan de betreffende oproepkrachten. Voor de berekening van de periode van 12 maanden worden arbeidsovereenkomsten die elkaar met tussenpozen van zes maanden of minder hebben opgevolgd, samengeteld. Anticiperend op deze verplichting kunt u mogelijk in 2019 het aantal oproepuren verminderen, waarmee het gemiddeld aantal aan te bieden uren zal dalen. Ten aanzien van oproepcontracten die lopen tot uiterlijk 31 december 2019 adviseren wij u na te gaan of u deze wenst te verlengen. Ten slotte is het raadzaam te bepalen voor welke maximale duur u na 1 januari 2020 oproepcontracten aanbiedt.

De oproepkracht mag het schriftelijke aanbod van een vaste arbeidsomvang weigeren. Het is verstandig die weigering op schrift te krijgen, zodat u de weigering kunt aantonen. In dat geval kunt u een nieuw oproepcontract overeenkomen. Als dit nieuwe contract langer duurt dan 12 maanden zult u wederom, binnen een maand na afloop van deze periode, een schriftelijk aanbod aan de oproepkracht moeten doen. Het is dus een steeds terugkerende verplichting.

De hierboven genoemde regels ten aanzien van oproepcontracten gelden niet voor functies die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend door dezelfde oproepkracht. Dat dient dan wel bij cao te worden geregeld.

Mocht u over de WAB vragen hebben, belt u ons dan gerust. Wij helpen u graag verder.Gepubliceerd door Barbara Roosenboom en Marije Waterink
Publicatiedatum: 29 mei 2019


Algemene Voorwaarden   /   Privacy verklaring   /   Klachtenregeling   /  © 2009 - 2021 Drijber en Partners B.V.
facebookicon linkedinicon