Publicaties Vacatures Faillissementsverslagen WHOA Desk


Repairing the roof

Arenacum 2012/5

The time to repair the roof is when the sun is shining

Bovenstaande uitspraak, die afkomstig schijnt te zijn van John F. Kennedy, geeft een belangrijk advies aan ondernemers: grijp in op het moment dat de zaken er goed voorstaan. Het probleem is echter dat ondernemers op zonnige dagen niet altijd in de gaten hebben dat het dak gerepareerd moet worden. De vraag is dus, hoe ondernemers te weten kunnen komen wat er aan de bedrijfsvoering schort, zodat zij tijdig maatregelen kunnen treffen.

Om te beginnen zou een ondernemer zich een aantal vragen moeten stellen. Beschik ik over voldoende managementinformatie? Is mijn personeel gemotiveerd? Zijn mijn producten nog van deze tijd? Is mijn bedrijf niet te hard gegroeid? Hoe is het betaalgedrag van mijn klanten en dat van mijzelf? Beschik ik over goede secundanten? Lopen mijn voorraden niet te veel op? Zijn mijn klanten tevreden? En, misschien wel de belangrijkste vraag, heb ik er zelf nog wel zin in?

Als een enkele vraag niet positief beantwoord kan worden, is dat nog niet direct aanleiding voor actie, maar wel een serieus aandachtspunt. Als meerdere vragen niet positief beantwoord kunnen worden, is er eigenlijk geen tijd meer te verliezen. Veelal heeft ook de accountant kunnen zien dat ingrijpen noodzakelijk is. Hij kan de ondernemer dan begeleiden bij het treffen van de eerste noodzakelijke maatregelen.

Als deze ingrepen niet tot structureel betere resultaten leiden, dienen er verdere maatregelen te worden getroffen. Deze dienen er vooral op te zijn gericht om privéaansprakelijkheid en een eventueel privéfaillissement van de ondernemer te voorkomen. In dit stadium is het sterk aan te bevelen om ook de juridische positie van de ondernemer in kaart te laten brengen. Hierbij dient onder andere aan de orde te komen of de administratie van de onderneming op een juiste wijze is gevoerd en of de cijfers steeds tijdig zijn openbaar gemaakt. Daarnaast is het van belang of de ondernemer (privé)verplichtingen tegenover schuldeisers heeft, waaronder financiers als gevolg van borgstellingen of medehoofdelijk schuldenaarschap. Vaak heeft de ondernemer in privé nog een rekening-courantschuld aan de onderneming, maar aan de andere kant nog dividend tegoed.

Als niet langer aan verplichtingen jegens financiers kan worden voldaan, is het aan te bevelen om tijdig met hen in gesprek te gaan. Deze zijn wellicht bereid om de aflossingen voor een bepaalde tijd op te schorten. Mocht dat niet het geval zijn, en is er geen perspectief meer voor de onderneming, dan is het zaak om de onderneming zo spoedig mogelijk te staken. Bij een eenmanszaak of een vennootschap onder firma dient dan een faillissement te worden voorkomen, omdat dit alsdan eveneens een privéfaillissement betekent. In ieder geval is het van belang dat de ondernemer in deze fase geen nieuwe zakelijke verplichtingen meer aangaat, omdat dit kan leiden tot privéaansprakelijkheid van de ondernemer. Immers, de ondernemer moet in deze fase begrijpen dat de onderneming niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

‘Faillissement’, het is in Nederland een beladen woord. Echter, het wil niet zeggen dat de ondernemer zelf heeft gefaald. Ook externe factoren kunnen het faillissement hebben veroorzaakt, zoals wanbetaling door belangrijke afnemers of het wegvallen van de omzet. Ook hoeft het niet het einde van het ondernemerschap te betekenen, maar een nieuw begin met de ervaringen van de vorige keer: een nieuw huis, met een nieuw dak…Gepubliceerd door Sergei Parijs
Publicatiedatum: 20 september 2013


Algemene Voorwaarden   /   Privacy verklaring   /   Klachtenregeling   /  © 2009 - 2021 Drijber en Partners B.V.
facebookicon linkedinicon