Privacy verklaring Drijber en Partners

Drijber en Partners respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Met deze privacyverklaring geven wij uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Drijber en Partners verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Drijber en Partners BV, gevestigd aan de Hoofdstraat (6881 TH) 26 Velp.
Drijber en Partners verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening zullen wij indien aan de orde een derde partij inschakelen. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.
Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van communicatie-uitingen van Drijber en Partners.

Doel verwerking persoonsgegevens

Drijber en Partners verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten en/of tot het voeren van (gerechtelijke) procedures. Indien u een zaak in behandeling geeft aan een advocaat wordt daarbij in ieder geval om uw contactgegevens gevraagd;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • facturatie van de verleende diensten en het innen van declaraties;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen. Een voorbeeld is de Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) die advocaten in een aantal gevallen verplicht bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het kan daarbij gaan om het opvragen en bewaren van een kopie identiteitsbewijs (paspoort);
 • het voeren van een correcte (dossier-)administratie;
 • het onderhouden van contact met u. Zo houden wij uw contactgegevens bij in ons klantsysteem en kunnen deze worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd;
 • marketing- en communicatieactiviteiten;
 • het verbeteren en beveiligen van deze website;
 • het maken van gebruikersstatistieken. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij onder andere om onze website te verbeteren; - werving en selectie;
 • overige situaties waarin Drijber en Partners een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Drijber en Partners verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening:

 • (contact)gegevens en andere persoonsgegevens van onze cliënt, van onze wederpartij, dan wel van derden, die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat;
 • (contact)gegevens die u ons (in eerste instantie) mondeling heeft verstrekt waaronder gegevens op visitekaartjes;
 • persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website en elektronische nieuwsbrieven. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Drijber en Partners omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Drijber en Partners verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van één van de hierna te noemen grondslagen als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Drijber en Parters deelt uw persoonsgegevens met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Drijber en Partners, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Drijber en Partners persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met het openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Drijber en Partners uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor de derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Drijber en Partners ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Drijber en Partners hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Drijber en Partners gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Drijber en Partners in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Drijber en Partners bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving vereist is.

Rechten van betrokkenen

U heeft in beginsel het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u in beginsel het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook kunt u in sommige gevallen aan Drijber en Partners vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Deze rechten zijn echter niet onbegrensd. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders aan waar binnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de elders in deze privacyverklaring vermelde contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Drijber en Partners neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Drijber en Partners aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Klachten

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u een klacht bij ons indienen via de elders in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens. Mochten wij uw klacht niet kunnen oplossen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing privacyverklaring

Drijber en Partners heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van Drijber en Partners gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & contact

Drijber en Partners is de beheerder van deze website. Zij is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de persoonsgegevensverwerkingen die plaatsvinden in het kader van haar juridische dienstverlening op deze website. Drijber en Partners BV is gevestigd aan de Hoofdstraat (6881 TH) 26 Velp. Zij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08202454. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen. Indien u vragen heeft over de wijze waarop Drijber en Partners omgaat met uw persoonsgegevens kunt u eveneens contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 30 oktober 2018.

Algemene Voorwaarden   /   Privacy verklaring   /   Klachtenregeling   /  © 2009 - 2021 Drijber en Partners B.V.
facebookicon linkedinicon